Eyes, 2021, digital video, 1:29 min

Eyes, 2021
documentation of screening at ZAZ10 Times Square, New York 2021

©2020 by Elisheva Gavra